1) Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2) V zmysle § 151 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť u predávajúceho reklamáciu až po zaplatení plnej sumy dohodnutej ceny tovaru – teda iba vtedy, ak už prešlo vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho.

3) Ak nie je pri tovare uvedené inak, poskytuje sa na všetok ponúkaný nepotravinársky tovar záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho.

4) Kupujúci je povinný uplatniť si u predávajúceho reklamáciu bezodkladne, hneď po zistení chyby (závady).

5) Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorého chybu  zavinil: predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

6) Právo na záruku zaniká v prípade, že došlo k chybe:

a) mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim;

b) nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie;

c)  používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru;

d) zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;

e) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním;

f)  používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

7) Zo záruky sú vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

8) Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa reklamovať!

9) Reklamovaný tovar je potrebné zaslať (doporučene, prípadne ako poistenú zásielku), alebo priniesť osobne na adresu spoločnosti uvedenú v kontaktoch. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru)!

10) Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne na adresu sídla spoločnosti!

12) Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

13) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitý spôsob zhodnotenia tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

14) Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a) pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas;

/O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci.

Kupujúci môže požadovať namiesto opravy chyby výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby./

b) pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci, alebo  na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí);

c) v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí);

/Také isté právo má kupujúci aj v prípade, ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá už bola dvakrát opravovaná a vec bola zasielaná na reklamáciu aj po tretíkrát./

d) reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

15) Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru. Kupujúcim odporúčame rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal tovaru, resp. tovar je nepoškodený!

16) Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci si vyhradzuje právo na jeho zmenu aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

17) Kontakt: Awa global group s.r.o., Vnútorná okružná 1190/48, Komárno 945 01.